תפריט נגישות

כללי

הגדרות צבעים

הגדרות גופן (100%)

תקנון ותנאי שימוש באתר לוקייט

גולש יקר,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר לוקייט www.locate.co.il ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ו/או לאפליקציה סלולרית בעלת אותו שם (להלן: "האתר" ו/או "אתר לוקייט"). תנאי השימוש הינם הסכם חוקי ומחייב בינך לבין הבעלים והמפעיל  של האתר ("ההסכם") או כל אדם או גוף הקשורים אליהם או באים מטעמם ("הבעלים"). ההסכם מגדיר את המושגים והתנאים שמהווים הרשאה לגישה ושימוש באתר, הכולל או שעשוי לכלול, בין היתר, תמונות, סרטונים, כרטיסי חברים והמידע בהם, מנועי חיפוש באתר, מאמרים, תוכן כתוב, תגובות, פניות, הודעות, שיחוח (צ'אט), בלוגים, איורים, קבצי אודיו, פורום, הפניות מהאתר ואליו והתכנה/תכנות התומכות באלה ("המידע").

בשימושך באתר הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, העדכניים למועד השימוש, כי הנך מסכים לתנאים, ומתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך על פי התנאים ו/או הנובעת מהם וכי אין לך טענות ותביעות כנגד הבעלים. הסכמתך לאמור בתנאי השימוש כאן, אותה נתת בעת פתיחת כרטיסך, מהווה תנאי הכרחי לשימושך באתר, באם אינך מקבל את המושגים והתנאים הנ"ל, אינך מורשה לגשת או לעשות שימוש באתר.

באפשרות הבעלים לבצע כל שינוי, תיקון או ביטול של כל תנאי בהסכם זה בכל עת שהיא באמצעות עדכונו על פי שיקול דעתו. אנו ממליצים לבקר בעמוד זה באופן תקופתי בכדי להתעדכן. כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תוכן ההסכם או הסעיף.

השימוש באתר

האתר הינו פלטפורמה לשיתוף מידע אודות אתרי צילום בישראל הכוללים בין היתר אתרי טבע, אתרים היסטוריים, מבנים מסחריים, אתרים השייכים לרשויות לאומיות כמו פארקים לאומיים או לרשויות מקומיות אך אינו כולל שטחים צבאיים, שטחי אש, שטחים השייכים לממשלה או לרשויות שלטוניות, שטחים פרטיים שלא הושג אישור הבעלים או שטחים ציבוריים שלא הושגו עבורם היתרים. האתר הינו לשימושך האישי ואינך רשאי לפתוח כרטיס לאחרים ו/או לעשות שימוש בכרטיסי ו/או בפרטי אחרים ו/או לתת לאחר לעשות שימוש בכרטיסך ו/או בפרטי חשבונך באתר. באפשרותך לפתוח כרטיס לאתר צילומים ("לוקיישן") ולנהל את אותו לוקיישן ולהעלות בו תמונות וסרטונים, או לצרף תמונות וסרטונים ללוקיישנים אחרים באמצעות כרטיס אישי אשר יש לכל גולש ("כרטיס אישי"). האתר יפעל בשיטת ניקוד ושלבים אך אינו מתחייב להעניק לגולשים הטבות בקשר עם אלה.

השימוש באתר הינו מוגבל למשתמשים מגיל 18 ומעלה. בשימושך באתר הנך מצהיר כי מלאו לך 18 שנים   והנך מביע את הסכמתך לשימוש במידע פרטי אודותיך על ידי הבעלים, באופן המפורט במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר. הנך מצהיר כי ידוע לך שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אחרים אשר הגישה, הצפייה והשימוש בהם מותרת לבגירים (מעל גיל 18) בלבד, כי האחריות לפיקוח על כך חלה עליך וכי אתה פוטר את הבעלים מכל אחריות בקשר עם האמור ואתה מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם גילך.

אתה מתחייב כי המידע מכל סוג (פרטים אישיים, תמונות, וידאו, טקסט, מידע כללי, מיקום גיאוגרפי, קבצי קול, מוסיקה, קישורים, איורים, קוד ממוחשב וכיו"ב ("תוכן") אותו אתה מפרסם בכרטיסך באתר או בכל מקום אחר בו, הוא מידע נכון ומדויק, ואין בו כדי להטעות את הגולשים באתר, כי לא תעשה שימוש באתר אלא למטרות האתר המפורטות כאן. אתה מצהיר בזאת כי ידוע לך שכל מידע אשר שיתפת או פרסמת באתר, פורסם על ידך באופן אישי ואתה האחראי  הבלעדי לתוכן המידע, לנכונותו, למידת דיוקו, למצגים אשר יצרת כלפי משתמשים אחרים באתר, או כלפי כל גוף שלישי עליך לזכור כי התוכן אשר תעלה לאתר יוצג ברשת האינטרנט ועל כן עליך להיזהר בפרסום תוכן אישי.  

לא תהיה רשאי לכלול בכרטיס האישי שלך מספרי טלפון, כתובות, לינקים לאתרים, או כתובות דואר אלקטרוני, למעט במקומות המיועדים לכך במפורש. הבעלים ראשי לשנות/ לערוך כל כרטיס או פריט מידע אחר על פי שיקול דעתו, ולהסיר כל כרטיס אישי או עסקי אשר הפרטים בו אינם עונים על דרישות תקנון זה או מפנים לאתרים או כוללים קישורים פוגעניים, או שמפרים את התקנון מכל סוג. הבעלים שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר או למחוק נוסח של כרטיס, תגובה, תגובית, פעילות, הודעה או כל פניה  או הודעה אחרת מטעמך באתר במידה ויימצא שאינו ראוי ו/או פוגעני ו/או מזויף ו/או סותר את הוראות האתר ו/או תקנון זה ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל דין. על אף האמור לעיל, אין הבעלים אחראי לתוכן כלשהוא המועלה על ידך או על ידי כל משתמש אחר ואין הוא מחוייב לבטל/ לשנות/ לערוך כל מודעה והוא יעשה כן על פי שיקול דעתו הבלעדי, לגולש לא תהיה כל טענה בקשר עם ביטול/שינוי/עריכה או הסרה של כל מודעה על ידי הבעלים או סירובו או מחדלו לעשות כן.

בפתיחתך לוקיישן אתה מתחייב כי הלוקיישנים אותם תעלה אכן קיימים, כי השם שנתת להם הוא שם נכון או מתאים, כי הם אכן אתרי צילום, וכי אין מניעה חוקית, חוזית, טכנית (למשל בגישה לאתר) או אחרת להיותם אתרי צילום או לצילום בהם, או לפתיחת לוקיישן עבורם, כי המיקום שנתת להם באמצעות אתר גוגל מפות או אפליקציה אחרת בה ישתמש האתר נכון אתה מתחייב לנהל את הלוקיישן, לבדוק כי כל התוכן שמעלים גולשים אחרים ללוקיישן עומד בדרישות תקנון זה, לשנות את התוכן אם אינו עומד בדרישות תקנון זה, לשנות סדר התמונות בלוקיישן לעדכן את מיקום הלוקיישן ולדווח על כל משתמש שמפר הוראות התקנון. עליך להכנס ללוקיישן בניהולך באופן תקופתי על מנת לקיים את אחריותך. לאתר אין מחויבות כלפיך בקשר עם ניהול הלוקיישן. אם ברצונך להעלות לוקיישן אשר נועד להיות אתר צילום בתשלום, עליך לפנות אל האתר לצורך הסדרת תנאי ההתקשרות. אתה יכול לסיים תפקידך כמנהל לוקיישן באמצעות מחיקת חשבונך או בפניה ישירה לאתר. הלוקיישן על כל התוכן בו יעבור לידי האתר ולא יהיו לך כל טענות בקשר עם כך.

בהעלתך תוכן לאתר (הכולל בין היתר לוקיישן, תמונות וסרטונים ללוקיישן, שלך או של אחר וכיו"ב), אתה מתחייב ומצהיר כי הזכויות לתוכן בבעלותך המלאה או כי זכויות השימוש בו והעלאתו לאתר על פי תנאי תקנון זה, או כל זכות קניין רוחני אחרת (זכויות יוצרים, פרטיות, סימן מסחר וכיו"ב) הוקנו לך על פי כל דין, לצורך הצגתן באתר, כי הושגו כל האישורים ו/או ההיתרים לתוכן המועלה ו/או לשימוש בו וכי אין כל מניעה חוקית חוזית או אחרת לשימוש בו באתר, כי התמונות או הסירטונים אינם כוללים אנשים (ברמה שמאפשרת זיהויים), כי הם ברזולוציה הנדרשת באתר (מינימום של 710x400), כי התוכן צולם ו/או שייך ללוקיישן אליו צורף, כי התוכן אינו מפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של כל צד ג' ו/או כל דין או חוזה אחר, כי הוא עומד בכל תנאי תקנון זה לעיל, ואין בו כדי לפגוע באתר. לאתר לא תהיה כל אחריות בענייני קניין רוחני או זכויות אחרות ובעל החשבון שפרסם את התמונה ישפה את האתר בגין כל נזק שייגרם לו בשל כך.

ידוע לך ואתה מסכים לכך שהאתר קורא נתוני הצילום (exif data) עליך לוודא שנתונים אלו שאינם פוגעים בפרטיותך בכל צורה. המידע לא ישונה אך לאתר זכות למחוק נתונים אלו בחלקם או בכללותם. אם ברצונך להוסיף קרדיט של הצלם על התמונה או לסרטון, באפשרותך לעשות זאת ובתנאי שיהיו נכונים ומדוייקים. לאתר לא תהיה כל אחריות במידה של קרדיט לא נכון או העדר קרדיט ובעל החשבון שפרסם את התמונה ישפה את האתר בגין כל נזק שייגרם לו בשל כך.

אינך מורשה להשתמש באתר לצורך מסחרי לרבות פרסום כל מוצר ו/או שירות, אלא על פי המטרות המפורשות המפורטות באתר ובתקנון זה, ואינך מורשה להוסיף כל קישור ו/או תמונה ו/או מספר טלפון באתר לצרכים לכל צורך אחר שאינו ממטרות האתר המפורטות בתקנון זה. אינך מורשה לעשות שימוש בכל מידע על חבר אחר באתר אשר הגיע לידיך מהאתר או מהשימוש בו אלא למטרות שלשמן נמסר ו/או למטרות האתר. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא להפעיל יישומים או להעלות באתר במסגרת הלוקיישנים שלך, התמונות שלך, כרטיסך האישי, או לתייג או לפרסם ברשתות חברתיות או באתרים אחרים דרך האתר, תגובות, תגוביות, פעילויות, בלוגים, הערות, פניות, פרסומות, לוחות, פורום, מסרונים מן האתר, הודעות קוליות או כל אמצעי אחר, המכיל אחד או יותר מן התכנים הבאים:

 • כל תוכן פוגעני בעל אופי מיני או גס או בוטה, גזעני, מפלה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • כל תוכן הפוגע בכל אופן בפרטיותו של אחר ובכלל זה, בין היתר, תוכן המזהה אדם אחר ללא הסכמתו או שלא כחוק, תיוג תמונתו של אדם אשר לא הסכים לכך במפורש, הפוגע בצנעת חייו, שמו הטוב או העלול להוות לשון הרע אודות אדם.
 • כל תוכן הידוע לך שהוא מטעה ו/או מוטעה ו/או כוזב ו/או מסולף ו/או המהווה התחזות בכל דרך.
 • כל התנהלות או תוכן המהווים הטרדה מעקב או הפרעה אחרת על פי כל דין לרבות ספאם.
 • כל תוכן הפוגע, בכל אופן בקניינו של  אחר, המפר זכויות קניין רוחני של אחר לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, סימן מסחר, פטנט, מוניטין, פרטיות, שם טוב, הלכות מסחר וכיו"ב.
 • כל תוכן הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם, וכל חומר המפר כל דין בקשר עם ילדים נוער וחסויים.
 • כל תוכן הכולל מידע בטחוני, מידע אישי, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב.
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, שלך או של אחרים.
 • כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המנוגד לחוק או לכל דין.
 • כל תוכן החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
 • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
 • כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל תוכן ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע באחרים, המהווה הטרדה מינית ו/או עידוד לביצוע עבירה מסוג זה וכל תוכן פורנוגרפי.
 • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
 • כל תוכן פוגעני או בלתי חוקי אחר.

הבעלים שומר לעצמו הזכות, אך אינו מתחייב, לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שימצא לנכון את כרטיסי החברים, הלוקיישנים ואת הפעילות והתוכן באתר, ואת עמידתם של כל אלה ושל כל חבר בכל הוראות תקנון זה  ולפעול בהתאם למפורט בתקנון ועל פי כל דין. אתה מוותר בזאת על כל טענה לפגיעה בפרטיות ו/או בכל פגיעה אחרת בקשר עם שימוש באתר ובקשר עם זכות זו של הבעלים. אין באמור כדי לחייב את הבעלים בפיקוח ומעקב אחרי המידע המפורסם באתר והוא אינו נושא באחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי בקשר עם המידע והתוכן באתר, וכל זאת כמפורט בסעיפים לעיל ולהלן. הבעלים יהיה רשאי לפנות לכל גורם או רשות מנהלית או אחרת לצורך כל פעולה לרבות חשיפת פרטי גולש ולצורך כל סעד אחר, ובגלישתך באתר אתה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין חשיפת פרטיך, פרטיותך וכל טענה אחרת בקשר עם האמור.

חשבון מסחרי

האתר מאפשר הקמת חשבון מסחרי לפרסום לוקיישן, או לוקיישנים בבעלות בעל החשבון, לצורך מתן רשיון שימוש ללוקיישנים לגולשים השונים.  האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר פתיחת חשבון מסחרי או לסגור חשבון מסחרי מכל סיבה שהיא. במידה וברצונך לפתוח חשבון מסחרי ללוקיישן שבבעלותך, עליך לפנות אל הבעלים בכתובת [email protected] לצורך הסדרת הפעילות של חשבון מסחרי. במידה וברצונך לפנות אל בעלים של חשבון מסחרי לצורך קבלת רשיון שימוש בלוקיישן המופיע בו, באפשרותך לפנות אליו באמצעות משלוח הודעה באתר. עליך למלא פרטים נכונים ומדויקים בלבד שלך או של מי שקיבלת רשות ממנו להשתמש בפרטיו בלבד ואך ורק לשם פניה אמיתית לצרכים מסחריים כאמור. גולש  לא ינסה ו/או יבצע פעולות הונאה באתר (הקלקות במרמה לידים בכל דרך שהיא, מכירות במרמה, או הונאה מכל סוג). במידה ויעלה חשש אצל האתר ו/או בעלים לפעולת הונאה באתר, חשבון הגולש ממנו בוצעו הפעולות החשודות ייחסם.

הבעלים ידאג להעביר את ההודעה לבעל החשבון המסחרי. במשלוח ההודעה לבעל החשבון המסחרי, אתה מסכים להעברת פרטיך לבעל החשבון המסחרי, וכן לשמירתם באתר לצורך הצעות עתידיות דומות ולמאגר המידע של האתר. האתר לא יהיה אחראי לפעילות החשבון המסחרי בפרטיך. האתר לא יהא אחראי לשימוש שייעשה על ידי בעל החשבון המסחרי בפרטייך.

האתר לא יהיה אחראי לשירותים והמוצרים המסופקים על ידי בעלי החשבונות המסחריים המפרסמים באתר ולכל נזק שייגרם בשל התקשרות בין בעל החשבון המסחרי לגולש והם מסירים ממנו כל אחריות לכך.

רישיון מוגבל

בכפוף למושגים ותנאים של הסכם זה, הינך מקבל בזאת רישיון אישי, מוגבל, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש ב"אתר" וב"מידע" לשימושך האישי או המסחרי החוקי והמותר באתר על פי תקנון זה ועל פי מהות האתר. אין להשתמש במידע ובתוכן המועלה לאתר שאינו תוכן שלך לכל מטרה שאינה הכרת ובחינת לוקיישנים לצילום (בין היתר לצורכי פרסום ו/או לשיווק ו/או להפצה ו/או לקידום חומר  מכל סוג שהוא).

הינך מקבל את הרישיון להוריד, לשמור ו/או להדפיס העתקים בודדים של פריטים הכוללים את המידע לשימושך האישי והלא-מסחרי, בהינתן כי הינך מקפיד על זכויות היוצרים ואחרות הנכללות באתר. ידוע לך ומוסכם עליך כי הורדת מידע מהאתר, או ביצוע כל פעולה חוקית אחרת באתר, אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי באתר או בתוכנו או בחלק מתוכנו, לרבות במידע האמור. אינך רשאי (בעצמך או במתן רשות לצד שלישי כלשהו) להעתיק, לבצע כל שינוי, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת,  מכירה או שימוש מסחרי אחר, השכרה או העברה אחרת של המידע לרבות מידע שהועבר מהאתר אל מחשבך, בלא קבלת אישור מהבעלים, בכתב ומראש. הנך מתחייב שלא להפעיל יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות הורובוטים) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף של תכנים שמקורם באתר.

אינך מורשה להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף מידע או כל חלק ממנו מן האתר לרבות בכל אמצעי טכנולוגי/ ממוחשב/ אלקטרוני או אחר, ובכלל זה באמצעות שימוש בתכנות אוטומטיות או רובוטים, reverse engineering, דה קומפילציה, עכבישים scrapers  ודומיהם. הנך מאשר כי ידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. הנך מתחייב להימנע מכל פעולה אשר יש בה מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר.

ממשקים עם אתרים אחרים

האתר מאפשר לפרסם תוכן ממנו ברשתות חברתיות (פייסבוק וטוויטר), להירשם אליו באמצעות הפניית או סנכרון מידע לאתר מרשתות חברתיות, והוא מחובר לסרטונים מיוטיוב, למידע מוויז, לגוגל מפות ולאתר TPE (The Photographer's Ephemeris). האתר יוכל להפנות או להתממשק עם אתרים נוספים. לאתר אין שליטה על פעילות אתרים אלו, והוא אינו אחראי לכל נזק או פעולה שעלולים להיגרם בשל פעילות האתרים הללו בעת העברת המידע ממנו אליהם. הנך מתחייב לקיים במלואן את ההוראות המצויות בתקנוני האתרים האמורים או במסמכים משפטיים אחרים שלהם. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק בגין אי עמידה בתנאי התקנונים והמסמכים המשפטיים הללו ואתה מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מאי עמידה שלך בתנאי תקנונים ומסמכים משפטיים אלו. האתר שומר לעצמו את הזכות, אך אינו מחויב, לבדוק הפרה של תקנונים אלו, למחוק את כרטיס החבר ו/או את החברים שנוספו באתר באם בוצעה לדעתו של הבעלים הפרה של התקנונים או המסמכים המשפטיים הללו.

הודעות באתר ומן האתר

האתר מאפשר תגובות ללוקיישנים ולתוכן וכן הפצה של התוכן מהאתר לרשתות חברתיות שונות. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע, שידול של חבר זה או אחר באתר, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת שימושך באתר אלא במסגרת חשבון מסחרי ובכפוף להסכם שייחתם בינך ובין הבעלים. לא תהיה רשאי לשלוח דואר זבל, ולהעביר מכתבי שרשרת לחברים אחרים באתר. הינך נושא במלוא האחריות להתנהלותך כלפי חבר אחר באתר והשלכותיה המשפטיות או האחרות.

על ידי הצטרפות כחבר באתר אתה  יכול להסכים לקבלת הודעות באמצעות מערכת הדיוור של האתר, לרבות, אך לא רק: הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים המכילות מידע מן האתר, אודות חברים אחרים באתר ופעולותיהם, הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים המתאימים לפעילויות התואמת את קריטריוני החיפוש שלך,  הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים המיידעים על קידום מכירות, והודעות דואר אלקטרוני ומסרונים על עדכוני שינויים באתר. במידה ולא תהיה מעוניין בקבלת עדכונים באופן מסוים מהנ"ל תוכל ליידע את הבעלים בכתב או על ידי שינוי ההגדרות בכרטיסך האישי ולהיגרע מרשימת התפוצה.

אתה מודע ומסכים בזאת כי הבעלים לא יהיה אחראי למחיקה, אבדן או אי אחסון של הודעות או מידע או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות האתר. לבעלים אין ולא תהיה כל אחריות לגבי עצות ודעות והודעות המועלות במסגרת האתר על ידי משתמשים והסתמכותך עליהן היא באחריותך בלבד.

פעילות האתר

השירותים  באתר טעונים רישום שלך כחבר או כמנוי.  במהלך ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, ועוד. אתה מתחייב למסור רק פרטים נכונים ומדויקים והנך מאשר בזאת את נכונות פרטיך. על אף שעל פי חוק אינך מחוייב למסור את הפרטים האמורים, אי מסירת הפרטים לא תאפשר שימושך באתר.

הרישום לאתר הינו ללא תשלום וכל הנרשם לאתר הינו "חבר" באתר [להלן "חבר"]. המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אתה מתחייב לשמור על שם המשתמש והסיסמא שלך באתר בסוד ולא לגלותם לאף גוף שלישי. בנוסף, אתה מתחייב כי בסיום הגלישה באתר תבצע יציאה על ידי לחיצה על אפשרות "התנתק" באתר, ומכל מקום הבעלים לא יהיה אחראי לכל פעילות בכרטיסך האישי ו/ או שימוש בשם המשתמש שלך באתר ללא רשותך, בשל מחדל לבצע יציאה כאמור.

לבעלים הזכות בכל זמן, ומפעם לפעם, לשנות או להפסיק, לתקופה קצובה או באופן קבוע, את פעילות האתר (או כל חלק בו), לרבות הפיכת האתר או חלקים ממנו לנגישים לחברים בלבד, או התניית הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום, לבצע כל שינוי בתוכן ובשירותים הניתנים באתר לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו באתר, וכל שינוי במידע הניתן באתר בהתאם להתפתחויות, ככל שיהיו, בנושאים הנדונים באתר,  עם או ללא הודעה מוקדמת למשתמש. הבעלים איננו מתחייב כלפיך או כלפי צד שלישי בקשר עם כל שינוי, השהיה או הפסקת פעילות של האתר או כל חלק בו.

הבעלים עושה מאמצים סבירים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. הבעלים אינו מתחייב ואינו יכול לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה. הבעלים עושה מאמצים להגן על האתר ועל מערכות המחשב שלו מפני חדירה ו/או פריצה, תוך יישום אמצעי הגנה סבירים. הנך מאשר כי הבעלים אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת של האתר ושל מערכות המחשב של האתר ו/או של הבעלים מפני חדירה ו/או פריצה של צדדים שלישיים ו/או גורמים עוינים, אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר.

אחריות

השימוש באתר הוא באחריותך הבלעדית. המידע המופיע באתר ניתן "כמות שהוא" (AS IS), הבעלים אינו מבצע ניפוי כלשהו של החברים באתר, או בדיקת איזה מהנתונים לגביהם, אין באפשרות הבעלים להבטיח את נכונות ו/או שלמות המידע ו/או את הדיוק בהצגתו, ואין הבעלים מתחייב לנכונות או שלמות המידע או דיוקו, ובכלל זה פרטים אודות לוקיישנים, הפרטים המוצגים בכרטיסים האישיים, וכיו"ב, אינו נושא באחריות לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש וההסתמכות עליהם. בכל מקרה התכנים באתר אינם מהווים חלופה  לבדיקת המידע, נכונותו, אמיתותו ודיוקו על ידי מי שמעוניין להסתמך עליו ולעשות בו שימוש.

הגולש מודע כי קיימים אתרי צילום או מקומות בישראל  שהגישה אליהם אסורה או מוגבלת או מסוכנת והאתר לא יהיה אחראי לכל ביקור או צילום שנערך בעקבות שימוש באתר וכל אדם אחראי לגישתו ולשימושו בכל לוקיישן בהתאם לכל דין וחוזה ולהשגת כל אישורים והיתרים לצורך כך.

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים לא תהיה למשתמשים באתר כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא כלפי הבעלים בקשר עם המידע המוצג בו. הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, לא יהיו אחראים בשום מקרה, לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי, נלווה או נזק אחר משום סוג שהוא שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כל שהוא, בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על האתר או על המידע, או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר או במידע, או בקשר עם כל דברי דיבה, פגיעה בפרטיות, התנהלות משתמשים אחרים ותוכן שמועלה על ידם, אי אחסון, אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, צער, סבל, אי נוחות, פגיעה גופנית, נפשית,  גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי, או בקשר למעשה או מחדל שמקורם בצד שלישי כלשהו, מפרסם באתר, או בעל אתר אינטרנט אחר שאליו קיים קישור מן האתר, ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.

פיצוי ושיפוי

הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו בגין כל נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות מהפרת תנאי שימוש אלה על ידך בקשר עם שימוש שתעשה באתר, לרבות אך לא רק פרסום מידע שלא על פי תקנון זה, שימוש במידע, בתכנים המופיעים באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מהם, האשמות לפיהן תוכן שהינך מפרסם באתר מהווה מצג שווא, הטעיה, תרמית, פגיעה בפרטיות, פוגע בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, קניין רוחני או גורם או מהווה פגיעה כלשהי בצד שלישי או בזכויותיו, הפרת כל דין באמצעות האתר או הפעילות בו וכיו"ב.

תוכן מטעם צד ג'

האתר כולל בתוכו או יכלול בתוכו בעתיד: פרסומות של צדדים שלישיים, מוצרים ו/או שירותים בתחומים שונים ו/או מאמרים וחוות דעת אישיות ומקצועיות של אנשים שונים בתחומים בהם עוסק האתר ו/או ציטוטים של צדדים שלישיים ו/או אתרים אחרים בנושאים שונים בהם עוסק האתר ו/או תגובות גולשים, בלוגים, תכתובות בין גולשים באתר ו/או הבעות דעה אישיות של גולשים באתר. כל האמור בפסקה זו לעיל יקרא "תוכן צד שלישי" שהוא פרטי, שפרסומו מהווה פגיעה בפרטיות, שהוא מוגן על ידי קניין רוחני, בין אם הוא מסומן כאחד מאלה ובין אם לאו, או ששימוש בו אסור או מוגבל מסיבות אחרות.

מובהר בזאת כי כל תוכן צד שלישי המוצג באתר נמסר למערכת האתר ע"י צדדים שלישיים, הנם באחריות הבלעדית של מוסרם והבעלים אינו אחראי לאותו תוכן צד שלישי לרבות לאמיתותו נכונותו ו/או דיוקו, להיותו מפר חובות על פי דין, לרבות לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים אשר הוא מציע. אין בהופעת בעל מקצוע ו/או חברה באתר ו/או בפרסומת המופיעה באתר ו/או חוות דעתו ו/או ציטוט של אדם באתר משום חסות ו/או המלצה מטעם האתר לאותו אדם, איש מקצוע, או חברה ו/או תמיכה של האתר במעשיו ו/או דבריו.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ו/או פורטלים אחרים. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. מובהר בזאת כי בין האתר או הבעלים לבין אתרי צד ג' אין יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים  אלו. אין לפרש קישורים לפורטלי ו/או אתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי האתר או הבעלים לאותם הפורטלים או האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעיליהם למוצרים ו/או השירותים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור באתר, נמצא שהמידע באתר או האתר המקושר מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים באתר או האתר המקושר, ואין החברה או מי מטעמה אחראים לטיב הקישור או לרלוונטיות שלו לאתר.

אין הבעלים, עובדיו, סוכניו או מי מטעמם אחראים לתוכן החומר הנמצא בפורטלי/אתרי צד ג' וגלישתך בו כפופה לתנאי השימוש של הפורטל או האתר המקושר ועל אחריותך בלבד.

הסתמכותך או הסתמכות כל צד ג שהוא, על  תוכן צד שלישי כאמור, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים ו/או פורטלים אליהם קיים קישור או פרסומת מן האתר, והתקשרותך עם כל צד שלישי כאמור, נעשים על פי שיקול  דעתך ועל אחריותך הבלעדית. הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.
הוראות מפרקים אחרים בתקנון, יחולו גם על תוכן צד שלישי בפרק זה.

קניין רוחני

המידע הכלול באתר לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), וידאו, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, קוד מקור, יישום, תסדיר (format), עיצוב, עימוד, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) הינו תוכן המוגן בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים), חלקם בבעלות הבעלים וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר, או במידע של האתר (כולו או חלקו), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בהסכם זה, ללא הסכמת הבעלים מראש ובכתב.

הנך מתחייב כי כל תוכן, לרבות אך לא רק טקסטים, תמונות, סרטונים, תגובות, קישורים, דעות וכיו"ב, שיועלה לאתר על ידך אינו מוגן בזכויות יוצרים או קניין רוחני  של אחרים ואינו פוגע בזכויות צד ג' ופורסם על ידך לאחר שקיבלת את כל האישורים הנדרשים על פי חוק לצורך השימוש בתוכן ולהענקת רשות שימוש בו לאחרים. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להסיר התוכן המפורסם על ידך על פי שיקול דעתם הבלעדי.

אתה מאשר לבעלים בזאת ונותן להם רשיון בלתי הדיר, בלתי מוגבל בזמן, להשתמש  בתוכן אותו פרסמת באתר בכל דרך שהיא, לרבות העתקת והצגת המידע, או כל יצירה נגזרת ממנו, באתר ו/או פרסומו ברשת ו/או פרסומו בכל אמצעי מדיה אחר ו/או שיתופו ברשתות חברתיות, לצורכי האתר והפעילות המתקיימת בו, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבעלים,  וללא תשלום כלשהו לך ו/או צורך בקבלת רשות ממך לצורך ביצוע פרסום זה.

תקופת ההסכם וסיומו

תוקפו של תקנון זה יהיה במשך כל תקופת השימוש שלך באתר למעט סעיפים אשר מטבעם חלים גם לאחריו. אתה רשאי לסגור חשבונך או להסיר תמונותיך בכל עת. הבעלים יהיה רשאי להפסיק את השימוש שלך באתר באמצעות מתן הודעה על כך בדואר אלקטרוני, ו/או על ידי הסרת הכרטיס האישי שלך, בכל עת, עם מתן הסבר או בלעדיו. הפסקת ההתקשרות על ידי הבעלים בשל קביעתו של הבעלים על פי שיקול דעתו המוחלט כי הפרת תנאי מתקנון זה, או הדין, או זכויות צד ג', תזכה את הבעלים להפסיק את חברותך באתר, זמנית או לחלוטין, ולא תהיה לך כל טענה והבעלים לא יישא כלפיך בכל אחריות.  הבעלים יהיה רשאי למחוק חבר אשר חשבונו לא היה פעיל במשך 12 חודשים. האתר שומר לעצמו בכל מקרה את הזכות בשמות הלוקיישנים ובמלל שיירשם בהם ובקואורדינטות שצורפו להם.

תחום השיפוט וסמכות השיפוט

האתר מתנהל מישראל. הבעלים אינו מתחייב כי התוכן מתאים או ניתן להורדה מחוץ לישראל. גישתך לאתר מחוץ לישראל נעשית על אחריותך בלבד ובכפוף לחוקי המדינה בה אתה נמצא. על תנאים אלה יחולו אך ורק  דיני מדינת ישראל. אתה מסכים בזאת כי סמכות השיפוט בכל מחלוקת שתתגלה בינך ובין האתר או הבעלים, חברות קשורות, נותני רישיון וספקים של הבעלים, והדירקטורים נושאי המשרה עובדים סוכנים וקבלנים שלהם, או בקשר לשימוש באתר או בקשר לתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל אביב בישראל. 

ויתור

אם יימצא על ידי בית משפט מוסמך כי תנאי מתנאי שימוש אלו משולל תוקף, לא ישפיע ממצא זה על תוקפן של שאר תנאי שימוש אלו, והם יישארו בתוקפם. כל הסכמה של הבעלים או ויתור על הפרה של הסכם זה או כל תנאי אחר לשימוש באתר, שתינתן על ידי הבעלים או מי מטעמו, בין אם בצורה גלויה או סמויה, אין בו כדי להוות  הסכמה או ויתור על כל הפרה עוקבת או אחרת.

התיישנות

הנך מסכים בזאת, כי לאור אופיו הייחודי של אתר זה, כל תביעה ו/או דרישה נגד הבעלים תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר. הסכמתך לסעיף זה כמוה כהסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות התשי"ח - 1958. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת. על אף האמור לעיל מובהר כי אין באמור כדי לשנות את תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לגבי כל עילה אשר תהיה לאתר כלפי הגולש ו/או המשתמש.

למידע ושאלות בנוגע לתנאי השימוש באתר, ולכל דווח על פעילות חריגה באתר, אנא פנה אלינו בכתובת [email protected].

עודכן בתאריך מאי 2018.