תפריט נגישות

כללי

הגדרות צבעים

הגדרות גופן (100%)

מדיניות פרטיות

מפעילי אתר www.locte.co.il  ו/או אפליקציה סלולרית בעלת אותו השם (להלן: "הבעלים", "האתר") מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר. תנאים אלה מלמדים על מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, והאופן בו משתמשים הבעלים במידע הנמסר להם על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידם בעת השימוש באתר. ע"י שימוש באתר הינך מביע את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות הנ"ל. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים. הבעלים רשאים לשנות, מעת לעת, וללא הודעה את הוראות מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

מסירת פרטים לאתר

חלק משירותי האתר מחייבים הרשמה. בעת ההרשמה, אתה עשוי להידרש למסור מידע אישי כדוגמת שם, גיל, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, ועוד. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. הנך מצהיר כי אתה ממלא פרטים מלאים ומדויקים והבעלים לא יישאו בכל אחריות לשימוש במידע שגוי או מוטעה שיימסר על ידך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותי האתר יישמרו על ידי הבעלים. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם באי מסירתו של המידע המסומן לא תוכל להשתמש בשירותים בהם הנך נדרש למסור את המידע האישי כאמור.

אם מצאת כי המידע אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורשת בכתב לתקן את המידע או למוחקו, ואנו נעשה כן. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש להנהלת האתר לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר - יוסיף להישמר על ידי הנהלת האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

מעת לעת עורך האתר סקרים בקרב המשתמשים בשירות, המידע הנאסף בסקרים אלו הינו אנונימי  והוא ישמש את האתר וגורמים שלישיים לצורך שיפור האתר, חווית השימוש לחברים ולצרכים אחרים על פי שיקול דעת בעלי האתר.

עוגיות

מפעילי האתר אוספים, או עשויים לאסוף מידע מן הגולש, בין היתר באמצעות שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לאימות פרטים, לצרכי אבטחת מידע וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר על הכונן הקשיח של מחשבך האישי על מנת לזהותו. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, זיהוי המחשב או הרשת ממנה אתה גולש, איכון מיקומך ועוד. הן עשויות לשמש גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר באתר. המידע בעוגיות מוצפן. השימוש בעוגיות הינו מקובל וסטנדרטי בתעשיית האינטרנט. אם אינך רוצה לקבל עוגיות כאמור, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. 

השימוש במידע

בעת שתשתמש באתר, יתכן שיצטבר מידע על האופן שבו אתה משתמש בו. מידע כזה יכול שיכלול, לדוגמה, מה קראת באתר, מהם העמודים שבהם צפית, השירותים והפעילויות שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (כתובת ה- IP) ממנה ניגשת לאתר, מיקומך ועוד. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה באתר, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר ולשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך כך לא יועבר לצדדים שלישיים באופן בו ניתן לזהותך, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם;
 • כדי לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים ותכנים חדשים או שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הבעלים לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאין בו כדי לזהות אותך אישית;
 • כדי לשפר ולהבין טוב יותר את יעילות המודעות והמידע הנמסר לך ולאחרים, ולצורך הבאת מידע ומודעות רלוונטיים אליך;
 • הבעלים רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהם, מידעונים וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין מידע שהם עצמם יפרסמו, בין מידע של בעלי פעילויות באתר ובין מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. אתה תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. עם זאת, הבעלים לא ימסרו מיוזמתם את פרטיך האישיים למפרסמים לשם פניה אליך בדיוור ישיר;
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך);
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. השימוש במידע למטרה זו לא יהיה בו כדי לזהות אותך אישית; לצורך ניתוח סטטיסטי שלך לצורך מסירתו לך באתר על פי שיקול דעתו של האתר בלבד.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

מסירת מידע לצד שלישי

הבעלים לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים שלהלן, ובמקרים אלה הבעלים לא יחשבו כמפרים התחייבות לפרטיות או פוגעים בפרטיות משתמש בשל שימוש או העברה של כל מידע, לרבות מידע שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו:

 • ככל שיתבקשו על ידך להעביר פרטים אודותיך לידי בעלים של חשבון מסחרי.
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
 • כאשר נדרשת העברת מידע בגין תלונות לארגון צרכני, על מנת לקדם את טובתו של צרכן, אלא אם כן תודיע במפורש כי אינך מעוניין בכך;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הבעלים או כל גוף קשור אליהם;
 • בכל מקרה שהבעלים יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בהתקשרות איתו, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי הבעלים צו מנהלי או שיפוטי, המורה להם למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • הבעלים יהיו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לבעלים, ואם הבעלים יארגנו את פעילותם או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנו את המבנה המשפטי, או במקרה של פשיטת רגל,  או יתמזגו עם גוף אחר או, ימזגו את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - לתאגיד החדש, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

מדיניות פרטיות של צד שלישי

אנו עשויים להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר (ככל שישנן כאלו), מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות עוגיות במחשבך, לצורך איסוף מידע על שימושך באתר, כמו למשל פרסומות בהן צפית. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של האתר ולאתר אין גישה לעוגיות שלהן.  השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות שלהן עליה תוכל ללמוד באתרי האינטרנט שלהן שכתובותיהן מופיעות באתר. 

שימוש במידע על ידי חברים

שירותי האתר מאפשרים לחברים לאסוף מידע אודות חברים אחרים. על אף שתקנון האתר מגביל את השימוש במידע שנאסף ואופן השימוש בו, לבעלים אין אפשרות ויכולת לשלוט באופן השימוש במידע הנאסף על ידי חברים אחרים והוא  לא יהיה אחראי לכל מידע הנאסף על ידי חברים אחרים באתר עליך ועל השימוש בו ואתה מתבקש למסור מידע אישי באתר בזהירות ועל אחריותך.

הסרת כרטיס ומידע אישי

עם קבלת בקשה בכתב ממך אנו נפעל להסיר את כרטיסך ולסגור את חשבונך באתר ונמחק את המידע האישי המזהה אותך ממאגרי המידע הפעילים של האתר, במהירות האפשרית בכפוף לצרכים טכנולוגיים ולחוק. חשוב לציין כי חלק מן המידע אשר תבקש להסיר נשמר במאגרי האתר לצרכים מסוימים כמו למשל תיעוד, אכיפת תנאי האתר וטיפול בפניות ובעיות, גיבוי וכיו"ב מידע כאמור לא יוצג באתר באופן גלוי בשום צורה. 

סיסמא אישית לשירות

לצורך התחברות לאתר אתה נדרש לבחור שם משתמש וסיסמא לחשבונך באתר, כל השימושים בשם המשתמש והסיסמא הינן באחריותך הבלעדית. במידה ותחליט למסור מידע זה לצד שלישי ובכפוף להוראות התקנון, אתה  תישא באחריות מלאה לכל הפעולות שיבוצעו תחת חשבונך. אם סיסמתך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא אנו ממליצים לשנותה באופן מיידי. אתה מתחייב לצאת מכרטיסך האישי באתר באמצעות כפתור "התנתק", בסיום כל פעילות באתר, וזאת כדי למנוע מאחרים לגלוש תחת שם המשתמש שלך. במידה ולא תעשה כן, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק שייגרם לך כתוצאה ממחדל לצאת מכרטיסך כאמור.

אבטחת מידע

הבעלים מיישמים באתר אמצעים מסחריים סבירים לאבטחת המידע האישי שלך, ולמנוע גישה או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, נוכח המגבלות שחלות על כל רשת תקשורת, הבעלים לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות למידע שהוזן על ידי משתמשים באתר. 

הגנת פרטיות ילדים

האתר והתוכנה הפועלת בו אינם מכוונים כלפי ילדים וקטינים שטרם מלאו להם 18 שנים ואלו  אינם רשאים להירשם לאתר ומתבקשים שלא למסור כל מידע פרטי אודותיהם. בשימושך באתר הינך מצהיר כי מלאו לך 18 שנים.

מדיניות פרטיות זו מיושמת על האתר בלבד. האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, אשר האתר אינו אחראי לשמירת הפרטיות בהם. אנו מעודדים אותך לבחון את מדיניות הפרטיות בכל אתר אינטרנט שהינך מבקר בו דרך קישור מהאתר או כל אתר אחר האוסף מידע אישי ממך.

במידה ויש לך שאלות לגבי מדיניות פרטיות זו, אנא פנה בדואר אלקטרוני ל- [email protected].